Thực hiện công văn số 363/GD&ĐT của phòng GD&ĐT cùng hướng dẫn của Công Đoàn Giáo dục Thành Phố Bắc Giang về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019.