Thursday, 26/11/2020 - 22:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-GDĐT ngày 30/01/2019 của Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Giang về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, nền nếp, trở thành ý thức và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến ”; “Tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của CBGV, NV trong việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào tại đơn vị. Chú trọng tới chiều sâu, tính hiệu quả của các cuộc vận động và phong trào thi đua và làm rõ sự chuyển biến tích cực của CBGV, NV thông qua các cuộc vận động và hoạt động của các phong trào thi đua.

2. Yêu cầu:

Tổ chức nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, cụ thể hóa nội dung học tập vào chương trình, kế hoạch làm việc của nhà trường và mỗi cá nhân cán bộ giáo viên, nhân viên; phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng việc làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm, rèn luyện trau dồi đạo đức, phấn đấu học tập nâng cao hiệu quả công việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng tập thể nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, quy địnhcủa trung ương, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước trong năm 2019 của nhà trường, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí trong Ban giám hiệu trường. 

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN

1.Tiếp tục quán triệtvà thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 09/9/2016 của tỉnh ủy Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình số 02-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2019 trong đó tập trung nghiên cứu, quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh lối sống cho đảng viên, cán bộ  giáo viên theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền các nhiệm vụ của ngành, nhà trường, địa phương gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của người (1969-2019); 70 năm Bác viết

tác phẩm Dân vận (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969- 2019).

          Tổ chức tốt công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức như tọa đàm, giao lưu, gặp mặt...Tăng cường phối hợp tuyên truyền những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của trường.

          Chỉ đạo các cá nhân cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kê hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo ( đối với các đồng chí trong Ban giám hiệu). Chọn một số nội dung cụ thể đăng ký và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2019.

          3. Gắn với việc học tập chuyên đề với thực hiện quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là là cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhà trường. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị ( khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên.

          4. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giáo viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ giáo viên và nhân viên trường đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạoo đức của Bác và tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát thực hiện các chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, giáo viên trong đơn vị, có hình thức nêu gương, khen thưởng hoặc kỷ luật kịp thời.

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch tới đội ngũ CBGV, NV

- Tổ chức quán triệt  các văn bản về các cuộc vận động và các phong trào thi đua đến CBGV, NV trong trường.

- Tổ chức cho CBGV, NV ký cam kết việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động năm 2019.

2. Đối với tổ chuyên môn:

- Tổ chức quán triệt  các văn bản về nội dung các  cuộc vận động và các phong trào thi đua đến toàn nghiêm khắc đối với cá nhân có biểu hiện không tốt.

          3. Đối với Giáo viên:

          - Đăng ký ít nhất 01 nội dung học tập tấm gương của Hồ Chí Minh.

          - Ký cam kết thực hiện cuộc vận động gắn với việc làm thiết thực hàng ngày trong năm học với Hiệu trưởng nhà trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện các cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Đề nghị CBGV, NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Báo cáo phòng GD.

Bản điện tử:

- Email của CBGV, NV trường (t/h).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thị Ngân

Tác giả: Hoàng Thị Ngân
Bài tin liên quan