Thursday, 26/11/2020 - 21:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN

Kế hoạch thực hiện các cuộc vận động - phong trào thi đua, Bộ quy tắc ứng xử - Quy chế tổ chức và hoạt động trong nhà trường năm học 2019 - 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-GDĐT ngày 19/9/2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019-2019 và tình hình thực tế của đơn vị, Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn xây dựng Kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, thực hiện Bộ qui tắc ứng xử, Qui chế tổ chức và hoạt động ttrong nhà trường năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai hiệu quả,sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương, đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với “Mỗi giáo viên đăng ký giúp đỡ một đồng nghiệp tiến bộ”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng vườn rau sạch cho bé”; Tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên trong CSGD trẻ.

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường mầm non an toàn, thân thiện; cô đổi mới, sáng tạo; trẻ tích cực hoạt động”.

Thực hiện Qui chế tổ chức và hoạt động trong nhà trường và Bộ qui tắc ứng xử, giao tiếp của cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh trong nhà trường năm học 2019-2020.

2. Yêu cầu

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong giáo dục gắn với “Mỗi giáo viên đăng ký giúp đỡ một đồng nghiệp tiến bộ”, “Xây dựng vườn rau sạch cho bé”  thời gian qua, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường mầm non an toàn, thân thiện; cô đổi mới, sáng tạo; trẻ tích cực hoạt động”. Xây dựng môi trường cơ sở vật chất bên trong và bên ngoài lớp đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục, an toàn, thân thiện cởi mở giữa cô và trẻ với người lớn xung quanh; tôn trọng khả năng, sở thích, nguyện vọng của trẻ; khuyến khích trẻ tích cực tương tác, hợp tác trong các hoạt động.

Chú trọng nâng cao nhận thức với ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, giáo viên, viên chức toàn đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ , giáo viên nhất là cán bộ chủ chốt, cốn cán của các bộ phận, đoàn thể; đồng thời nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của nhà trường.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào đang triển khai với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị một cách hài hòa, có hiệu quả. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

II. NỘI DUNG

Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc vận động và phong trào học tập trong toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường bằng những nội dung cụ thể gắn liền với các chỉ tiêu hoạt động của việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

a. Mục tiêu

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt của Chi bộ, đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường góp phần rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh để lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

b. Giải pháp thực hiện

Cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi cán bộ, giáo viên bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nhà trường tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; phát động các phong trào, các đợt thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành và địa phương.

Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương các cá nhân tiêu biểu của đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5.

Chủ động xây dựng nội dung tin, bài để tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị.

Phối hợp tốt với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Thực hiện Cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”

a. Mục tiêu

Làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa của cuộc vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần đổi mới mạnh mẽ các hoạt động quản lý, các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong việc giáo dục, giữ gìn uy tín để phát triển nhà trường bền vững. Nâng cao vai trò, uy tín của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường trong hoạt động giáo dục và giảng dạy. Xây dựng những tấm gương sinh động về đạo đức, về tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên trong nhà trường.

b. Giải pháp thực hiện

Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng việc việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thi đua trong các hoạt động của nhà trường, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, giáo viên tự giác hưởng ứng phong trào, nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo trong quản lý và giảng dạy.

Gắn công tác thi đua của các tổ chuyên môn với cá nhân cán bộ quản lý và tập thể giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Tiếp tục động viên CBGV học bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Nhà trường phấn đấu giữ vững là đơn vị đứng trong tốp đầu của bậc học.

Coi việc thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá các danh hiệu thi đua cuối năm học.

Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện Kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo học kỳ và năm học.

3. Phong trào thi đua “Xây dựng trường mầm non an toàn, thân thiện; cô đổi mới, sáng tạo; trẻ tích cực hoạt động”

a. Mục tiêu

Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn; Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở địa phương, giúp các trẻ tự tin trong giao tiếp, hoc tập; Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường với thái độ tự giác, chủ động và sáng tạo.

b. Giải pháp thực hiện

Cán bộ giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tham gia các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục trẻ.

Giáo viên chủ động sáng tạo trong việc thiết kế môi trường cho trẻ hoạt động, xây dựng góc khám phá cho trẻ phù hợp với điều kiện cụ thể và khả năng nhận thức của trẻ ở từng độ tuổi.

Cán bộ, giáo viên huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia tích cực, có hiệu quả của hội phụ huynh học sinh, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường vào việc xây dựng cơ sở vật chất và môi trường sư phạm, cảnh quan trường, lớp.

4. Phong trào “Xây dựng vườn rau sạch cho bé”

a. Mục tiêu

Xây dựng và duy trì được vườn rau sạch trong khuôn viên nhà trường nhằm tạo ra cảnh quan để trẻ có điều kiện tiếp xúc với môi trường xung quanh, xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp gắn với phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ từ nguồn rau sạch tại trường, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Giúp cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc cải tạo chăm sóc vườn trường góp phần xây dựng cảnh quan sư phạm, cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

b. Giải pháp thực hiện

Phát động cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường lao động công ích mỗi người 1 giờ/ 1 tuần. Nhằm chăm sóc, vun sới, bắt sâu, nhổ cỏ để vườn rau tươi tốt. Tuyên truyền vận động phụ huynh ủng hộ cây giống, tư vấn cách chăm sóc các loại rau khác nhau để rau cho chất lượng tốt nhất.

Ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc lao động, dọn vệ sinh, chăm sóc cây, vườn rau, vườn trường của giáo viên, nhân viên để luôn giữ vững môi trường xanh - sạch - đẹp trong nhà trường.

Giáo viên tích cực tham gia lao động, vệ sinh vườn trường, chăm sóc tốt loại cây, rau được phân công. Thực hiện mỗi tuần một giờ lao động trong vườn trường. Tổ chức cho học sinh tham quan, chăm sóc vườn rau cùng cô để tạo cho các cháu ý thức yêu lao động, yêu mến, gần gũi thiên nhiên.

5. Phong trào “Mỗi giáo viên đăng ký giúp đỡ một đồng nghiệp tiến bộ”

a. Mục tiêu

Huy động lực lượng giáo viên có năng lực chuyên môn giúp đỡ đồng nghiệp, gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể. Giúp giáo viên có cơ hội để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp. Tạo mối quan hệ gần gũi, hợp tác thân thiện, thói quen học hỏi chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Làm chuyển biến rõ nhận thức của giáo viên trong nhà trường về vai trò, vị trí của CNTT trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Giúp đồng nghiệp biết soạn giảng trên Word, PoWerpoint, trình chiếu Powerpoint và sử dụng những bài giảng trong năm học.

b. Giải pháp thực hiện

Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi cán bộ giáo viên có tác phong sư phạm, năng lực chuyên môn tốt, giáo viên giỏi nhiều năm liền giúp đỡ một giáo viên mới vào nghề hoặc còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

Yêu cầu: Người giúp đỡ phải thật sự nhiệt tình, trách nhiệm trong việc truyền đạt những hiểu biết, kinh nghiệm của mình cho đồng nghiệp; trong quá trình giúp đỡ đồng nghiệp luôn nhẹ nhàng, thân thiện và cởi mở, đặc biệt không nản chí khi người học tiếp thu chậm; Người được giúp đỡ phải thật sự tích cực, chủ động, ham học hỏi để tiếp thu được các nội dung mà mình còn yếu, còn thiếu để bổ sung kiến thức cho bản thân nhằm từng bước nâng cao trình độ, kỹ năng sư phạm cho bản thân và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

*. Đối với Cán bộ quản lý

Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nhà trường được tham dự đầy đủ các buổi bồi dưỡng chuyên môn do ngành tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng của đội ngũ, đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong cán bộ giáo viên.

Phân công nhiệm vụ cán bộ giáo viên một cách hợp lý để phát huy nội lực của đội ngũ.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch ngày.

Chỉ đạo đội ngũ thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp và ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Cung cấp cho cán bộ giáo viên có đủ tài liệu phục vụ chuyên môn.

Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của ngành, của địa phương có liên quan đến GDMN.

Làm tốt việc xếp loại thi đua hàng tháng, học kỳ và năm học.

Chăm lo đến quyền lợi, chế độ cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhất là giáo viên, nhân viên hợp đồng.

Vận động giáo viên tích cực tham gia các hội thi do ngành triển khai.

Tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu của phụ huynh nhận xét, đóng góp cho cán bộ giáo viên về các mặt hoạt động.

6. Thực hiện Qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường:

a. Mục tiêu

Quán triệt 100%  cán bộ giáo viên, nhân viên dành nhiều thời gian tự đọc, nghiên cứu nội dung của Qui chế tổ chức và hoạt động của năm học 2019-2020 đã được thông qua trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Cán bộ giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Qui chế hoạt động của đơn vị nhằm duy trì kỷ cương, nề nếp,ổn định trong mọi hoạt động, không có cán bộ giáo viên, nhân viên vi phạm dẫn đến phê bình, khiển trách hay kỳ luật ảnh hưởng đến thi thi đua của tập thể nhà trường.

b. Biện pháp:

Ban giám hiệu trường cùng các đồng chí cán bộ cốt cán cùng tham gia xây dựng dự thảo Qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, lăng nghe các ý kiến bổ sung của từng cán bộ giáo viên, nhân viên trường để  điều chỉnh bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Công khai trước tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường, yêu cầu các tổ chuyên môn tổ chức họp thảo luận về nội dung Qui chế, quán triệt 100% các tổ viên nghiêm túc thực hiện Qui chế không vi phạm.

7. Thực hiện qui tắc ứng xử trong nhà trường:

a. Mục tiêu

Quán triệt 100%  cán bộ giáo viên, nhân viên dành nhiều thời gian tự đọc, nghiên cứu nội dung của Bộ qui tắc ứng xử, giao tiếp trong nhà trường năm học 2019-2020 đã được thông qua trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Cán bộ giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc có hiệu quả qui tắc ứng xủ của đơn vị nhằm xây dựng môi trường sư phạm có văn hóa, lành mạnh, tạo được uy tín tốt đối với phụ huynh học sinh và  nhân dân của Thành phố Bắc Giang nói chung và nhân dân trên địa bàn phường Trần Nguyên Hãn nói riêng.

b. Biện pháp:

Ban giám hiệu trường cùng các đồng chí cán bộ cốt cán cùng tham gia xây dựng dự thảo Bộ qui tắc ứng xử của nhà trường, lăng nghe các ý kiến đóng góp của từng cán bộ giáo viên, nhân viên trường để  điều chỉnh bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Công khai trước tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường, yêu cầu các tổ chuyên môn tổ chức họp thảo luận về nội dung qui tắc ứng xử, quán triệt 100% các tổ viên nghiêm túc thực hiện không vi phạm các điều khoản đã qui định rõ trong Bộ qui tắc ứng xử của nhà trường đã xây dựng và triển khai áp dụng tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường năm học 2019- 2020.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động , Qui chế tổ chức và hoạt động, quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2019-2020 của trường Mầm non Trần Nguyên Hãn, yêu cầu mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trang Website(tuyên truyền);

- CBGV nhà trường (để t/h);

-  Lưu VT trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  Hoàng Thị Ngân

Tác giả: Hoàng Thị Ngân
Bài tin liên quan